Friday, October 30, 2020

1815. THU CA Sáng tác: Phạm Mạnh Cương - Trình bày: Thu Phương

Photo by PCH - Scibilia, 30.10.2020