Monday, November 2, 2020

1817. A U D I O   GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM

CHÂN DUNG NHÀ VĂN THẠCH LAM
Oil on canvas - Đinh Hoàng Oanh