Sunday, November 8, 2020

1828. Tranh ĐINH HOÀNG OANH Nhà ở Buffalo, New York

NHÀ Ở BUFFALO, NEW YORK
Oil on canvas