Tuesday, November 17, 2020

1838. DINH TRƯỜNG CHINH 3 bức tranh mùa thu

 

Khu Vườn Mùa Thu
Oil on canvas

Phố Mùa Thu (1)
Oil on canvas

Phố Mùa Thu (2)
Oil on canvas