Wednesday, December 9, 2020

1867. Tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài (1958 - 2020)