Wednesday, January 20, 2021

1914. Phóng sự đặc biệt-Lễ Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống 46 của Hoa Kỳ - Nguồn: VOA Tiếng Việt