Thursday, January 28, 2021

1923. Yên bình - Tranh sơn dầu Nguyễn Sông Ba

YÊN BÌNH - sơn dầu Nguyễn Sông Ba