Tuesday, January 26, 2021

Đã phát hanh tạp chí VHNT Thư Quán Bản Thảo số 91 - Tháng 1/2021 - Chủ đề ĐẦU XUÂN LỘC MỚI.- Giới thiệu cây bút trẻ hải ngoại Nguyễn Thụy Đan


Mục lục

Lời tòa soạn /3
Trần Hoài Thư:  Sống và viết /4

Viết về Nguyễn Thụy Đan

Tô Thẩm Huy: NTĐ và tấc lòng thiên cổ / 12
Nguyễn văn Sâm : Thụy Đan – Khuôn mặt lạ / 25
Trần Đông Đức : Thiên đồng / 27
Nguyễn thị Mai Quyên: Người truyền cảm hứng / 31
Hạt Cát : Lớp Hán Cổ On Zoom / 53

Viết về tác phẩm đầu tay cùa NTĐ: Chương Văn 
Nguyễn Văn Sâm : bạt / 62
Dương Nguyên Khang : Chương Văn – Điệu buồn vô thanh /64
Tô Thẩm Huy: Việt Thạch NTĐ với Chương Văn Từ /77

Thơ văn của Nguyễn Thụy Đan:
– Trích dịch Nhân gian từ thoại…. / 87
– Tuyển tập Tản văn Hán văn / 104
– Nguyễn Đức Đạt và tư tưởng nho gia… /127
– Hát nói / 164
– Cổ Duệ Từ : Bước  đầu tìm hiểu từ sử VN / 151
– Thay lời bạt : Tuồng Kim Văn Kiều …/ 182
– Thay lời bạt : Viết cho Cổ Vận Tân Phong…/185
– Mạn đàm về Quốc Học /195
– Viết trong Mùa Dịch / 209
– Thơ dịch / 214
–  thơ NTĐ / 219

240 trang. Số báo này phát hành hạn chế.