Wednesday, February 3, 2021

1929. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Dran miền sương khói

Dran miền sương khói, sơn dầu Nguyễn Sông Ba