Friday, February 5, 2021

1933. Tranh TRƯƠNG VŨ Xuân trong công viên

XUÂN TRONG CÔNG VIÊN
sơn dầu trên bố, 24"x36", thực hiện năm 2012