Monday, May 31, 2021

2037. Tranh ĐINH CƯỜNG Rừng chiều

RÙNG CHIỀU
Oil on canvas, 30"x40"