Sunday, August 8, 2021

2103. Chân dung Thân Trọng Sơn - Nguyễn Sông Ba vẽ

Chân dung Thân Trọng Sơn - Nguyễn Sông Ba vẽ