Sunday, September 19, 2021

2138. Tranh NGUYỄN SÔNG BA - Mùa thu, đôi bạn bên dòng Potomac

MÙA THU, ĐÔI BẠN BÊN DÒNG POTOMAC
Tranh Nguyễn Sông Ba