Friday, October 8, 2021

2158. Giới thiệu tạp chí ĐỌC VÀ VIẾT sộ 5 và số 4 - Chủ biên: Ngu Yên


Số 05 Tháng 10, 2021

Mục Lục:

1- Thử Thách Với Great American Songbook.

     James Marcus. Nguyễn Thảo dịch.

2- Tại Sao Chúng Ta Hát?  Mario Benedetti. Thơ dịch

3- Bob Dylan. Nhạc Sĩ Nobel Văn Chương 2016 ?

4- Từ Hay Hát Đến Hát Hay. Phiếm Luận Phần I.

     Nghe Và Đánh Giá Tiếng Hát. Phiếm Luận Phần II.

5- Leng Lui Tên Gọi Người Đẹp. Elaine Chiew.

    Truyện Mã Lai, Dịch

6- Trước Khi Phù Sa, Là Bùn. Thơ

7- Hãy Vịn Âm Nhạc Mà Đứng Lên.      

8- Bướm Đêm. Moths. Don Nigro. Kịch dịch.

9- Robert Schumann.  Giới Thiệu và Dịch Nhạc.

10- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

    Stephen Hawking.

    Dịch từng kỳ tiếp theo:

    “Có Thượng Đế Hay Không?”

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8DcSố 04 Tháng 9, 2021

Mục Lục:

1- Thử Thách Với Great American Songbook.

     James Marcus. Nguyễn Thảo dịch.

2- Tại Sao Chúng Ta Hát?  Mario Benedetti. Thơ dịch

3- Bob Dylan. Nhạc Sĩ Nobel Văn Chương 2016 ?

4- Từ Hay Hát Đến Hát Hay. Phiếm Luận Phần I.

     Nghe Và Đánh Giá Tiếng Hát. Phiếm Luận Phần II.

5- Leng Lui Tên Gọi Người Đẹp. Elaine Chiew.

    Truyện Mã Lai, Dịch

6- Trước Khi Phù Sa, Là Bùn. Thơ

7- Hãy Vịn Âm Nhạc Mà Đứng Lên.      

8- Bướm Đêm. Moths. Don Nigro. Kịch dịch.

9- Robert Schumann.  Giới Thiệu và Dịch Nhạc.

10- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

    Stephen Hawking.

    Dịch từng kỳ tiếp theo:

    “Có Thượng Đế Hay Không?”

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_ 

Xin nhờ bạn đọc chuyển chiếc link này, bao gồm 110 bài viết, 5 tạp chí dịch thuật văn chương và 14 cuốn sách, đến các bạn đọc khác, nhất là các nhà nhiên cứu văn chương văn học thế giới và các sinh viên theo học văn chương và sáng tác. Xin chân thành cảm tạ.

Ngu Yên.