Wednesday, November 17, 2021

2199. SÁCH MỚI Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người. Thơ Ngu Yên

SÁCH MỚI

Chìm Trong Biển Chết

Trôi Tim Người.

Thơ Ngu YênTuyển chọn những bài thơ viết từ năm 2017 đến 2021.

Escape Publishing xuất bản (2021), 155 trang.

Bìa cứng: $20. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/

Bìa giấy: $12. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/

Ebook: $5. 00

https://www.barnesandnoble.com/w/chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi-yen-ngu/