Monday, December 27, 2021

2238. ĐINH CƯỜNG Mấy dòng cuối ngày

THIẾU NỮ, TRĂNG VÀ HOA THẠCH THẢO
Oil on canvas, 320"x40", dinhcuong

Đinh Cường

MẤY DÒNG CUỐI NGÀY

 

tặng cánh rừng Scibilia


Và trăng đêm tuyết sao mà lạ

ánh lên mù mịt giữa tầng không

ra đứng ngóng trời nghe buốt giá

rừng im cơn gió cũng tang bồng.

 

Virginia. March 3, 2014

Đinh Cường

(1939-2016)


RỪNG SCIBILIA MỘT NGÀY TUYẾT KHÔNG NHIỀU
Ảnh PCH, 2014