Friday, February 18, 2022

2317. ẢNH NGHỆ THUẬ Chùa Cầu (Hội An) - Tác giả: Nguyễn Hữu


CHÙA CẦU (HỘI AN) - Photo by Nguyễn Hữu