Saturday, February 19, 2022

2319. Đã Phát Hành Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022 - Chủ biên: Ngu Yên


Đã Phát Hành

Tạp Chí Đọc và Viết. Số 8 tháng 2, 2022 

https://www.academia.edu/70617421/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

 

MỤC LỤC Số 8,  2022

 Số Đặc Biệt về Thi Ca

1- Khuynh Hướng Thơ 2022. Hannah Aizenman.    

     the New Yorker. (27 tháng 12, 2021).

 2- Thi Ca. Những Gì Đã Xảy Ra Trong Thế Kỷ 21.

 3- Truyện Ngắn Iran:  The Patriot. Sadeq Hegayat. Nhà Aí Quốc.

 4- Thơ Do Thái: Yehuda Amichai.

 5- Tiểu luận: Bàn Về Hiện Thực. Louis Gluck.

 6- Nghệ Thuật Tạo Hình Đầu Thế Kỷ 21.

 7- Hội Họa: Họa Sĩ Alyssa Monks.

 8- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

    Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Thể Nào Dự Đoán Được Tương Lai?

 9 – Thi Sĩ Và Thơ Trả Lời Những Câu Hỏi Thơ (Phỏng vấn)

Các thi sĩ tham dự:

Billy Collins, Ellen Wade Beals, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Archibald MacLeish, William Carlos Williams, Tom Zart, Naoshi Koriyama, Mark Strand, Eve Merriam, Tadeusz, Al Young, James Tate, Nikki Giovanni, Charles Bukowski, Jaroslav Vrchlicky, Ron Koertge, Linda Pastan, Steve Kowit, Judith Porton, Jerry Martien, Eve Merriam, Karen Swank-Fitch, O'hara, Louisa DeBoo, Jim Lyle, Christena Williams, Ellen Wade Beals, Rod E. Kok, Robert Duncan 

 

Mỗi cuốn tạp chí là một tác phẩm văn học thế giới

Tài liệu văn chương cập nhật

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-