Sunday, February 27, 2022

GIỚI THIỆU THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 97 – THÁNG 3/2022: KÝ GIẢ LÔ RĂNG PHAN LẠC PHÚC - TẠP GHI VĂN NGHỆ TRONG THÒI CHIẾN

GIỚI THIỆU

THƯ QUÁN BẢN THẢO
SỐ 97 – THÁNG 3/2022

KÝ GIẢ LÔ RĂNG
PHAN LẠC PHÚC
TẠP GHI VĂN NGHỆ TRONG THÒI CHIẾN
 
Những bài tạp ghi văn nghệ
của ký giả Lô Răng (Phan Lạc Phúc)
trên tuần báo Khởi Hành & nhật báo Tiền Tuyến
từ năm 1969 đếm năm 1972.
Trần Hoài Thư sưu tầm.
Liên lạc
tranhoaithu16@gmail.com