Friday, March 25, 2022

2373. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Đà Lạt Tháng Ba - Sơn dầu trên ván épĐÀ LẠT THÁNG BA
Sơn dầu trên ván ép, 30 cm x 40 cvm