Friday, April 1, 2022

2382. ẢNH NGHỆ THUẬT Hoàng hôn trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt - Tác giả: Nguyễn Hữu

Hoàng hôn trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt
Photo by Nguyễn Hữu