Tuesday, May 31, 2022

2460. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Đợi mưa


ĐỢI MƯA - Tranh Nguyễn Sông Ba - 60 cm x 120 cm