Friday, May 13, 2022

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

 GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

MẶC NIỆM CHIẾN TRANH

Tập truyện
TRẦN HOÀI THƯ
Sách tái bản, 224 trang, 21 truyện ngắn
NXB Thư Ấn Quán • Tháng 5.2022


THƯ QUÁN BẢN THẢO.

SỐ 98 • THÁNG 5.2022
TRUYỆN SƠN NAM
trên tuần báo
TIỂU THUYẾT THỨ NĂM
208 trang, gồm 13 truyện ngắn Sơn Nam
đã đăng trên tuần báo
Tiểu Thuyết Thứ Năm
trước 1975.
Trần Hoài Thư sưu tầm và in thành sách.
Không bán, chỉ dành tặng thân hữu.
Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com


THÁNG NGÀY QUA

Hồi ký
Của bà NGUYỄN TƯỜNG NHUNG
(Trưởng nữ nhà văn Thạch Lam,
Phu nhân Trung tướng Ngô Quang Trưởng)
420 trang, NXB Thạch Ngữ, 2021VÔ TÌNH

Tập truyện
PHẠM THÀNH CHÂU
228 trang, 19 truyện ngắn
NXB Hoàng Thị Thủy • 2022
Liên lạc:
chaupham3276@gmail.com