Monday, May 16, 2022

TẬP THƠ MỚI NHẤT CỦA TRẦN HOÀI THƯ :THƠ TÌNH TUỔI TÁM MƯƠI

TẬP THƠ MỚI NHẤT CỦA

TRẦN HOÀI THƯ

THƠ TÌNH

TUỔI TÁM MƯƠI

144 trang, 45 bài thơ
NXB THƯ ẤN QUÁN, 6.2022
Sách in trên giấy quí
dành tặng bạn bè & những người yêu thơ.
Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com