Tuesday, June 14, 2022

2491. Giới thiệu Tạp chí Đọc và Viết từ số 01 đến số 10. Kỷ niệm Một Năm


https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines

 

Chủ trương mang đến các bạn đọc kiến thức và thông tin về văn học nghệ thuật thế giới. Hầu hết bài vở được chuyển dịch trực tiếp từ các bài gốc trên các báo, tạp chí và sách văn học nghệ thuật Anh ngữ, hoặc được viết tóm lược từ bản gốc, nếu có lời ghi hoặc lời bàn, chỉ vì mục đích làm rõ ý nghĩa.


Bắt đầu từ số 10, có ba thay đổi:


1- Thêm phần thông tin chọn lọc cập nhật về văn học nghệ thuật thế giới.

2- Dịch một số thơ và truyện đang hiện hành trên các báo và tạp chí văn chương có uy tín, như vậy chúng ta sẽ có tầm nhìn đại khái về văn chương hôm nay trên thế giới như thế nào.

Bên cạnh những thơ truyện của các tác giả đã thành danh. 

3- Thay đổi cách dịch thơ: Áp dụng tiêu chuẩn mỹ thuật và văn hóa Việt. Nghĩa là, giữ ý nghĩa của bản gốc, nhưng đa diện hóa tướng mạo. Đồng thời, mọi chọn lựa ưu tiên cho người đọc tiếng Việt phổ thông.