Friday, August 19, 2022

2556. Tranh TRƯƠNG VŨ: HỒI SINH Chất liệu hồn hợp trên bố, 48” x 36”, hoàn tất tháng 8 năm 2022.

HỒI SNH
Chất liệu hồn hợp trên bố, 48” x 36”,
hoàn tất tháng 8 năm 2022.