Thursday, September 22, 2022

2600. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Quặng mỏ.


Yves Klein (1928-1962)

 

[Đinh Cường&Luân Hoán]*

 

Ừ nhỉ.  không hiểu vì sao viết

tràng giang đại hải tới vô bờ

chữ.  chữ.  chữ.  chữ còn xem bói

chữ nào văng trúng mảnh tình thơ

 

Quặng mỏ đào lên hồn rỗng tuếch

viết trong tư thế hiệp sĩ mù

đường phố không dưng nằm nín lặng

nghe lóc cóc buồn thổ mộ du

 

Gió phẩy linh lan ngoài tơ bụi

chuông nhỏ không rung thơm mầu mai

viết như thơ đuối niềm thu ải

chiếc nắng lung linh cũng biếng cài

 

Chẳng biết khi nào khan dữ liệu

đào bới không trung một vệt chìm

bỗng nhớ chim bay ngoài thu tứ

quặng mỏ không chờ đất đứng tim

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

26 tháng tám, 2022.

 

* một thời anh em văn nghệ hay đùa phong chức cho quý ông Đinh Cường và Luân Hoán là Giám đốc Nhà Máy Than