Saturday, September 24, 2022

2605. Tranh TRƯƠNG VŨ Hồi sinh 2, acrylic trên bố, 48” x 36”, thực hiện tháng 9 năm 2022.HỒI SINH 2:
Acrylic trên bố, 48” x 36”,
thực hiện tháng 9 năm 2022.