Thursday, November 3, 2022

2657. Tranh TRƯƠNG VŨ: THẢNH THƠI TRONG CHIỀU THU Sơn dầu trên bố, 30” x 40”, thực hiện tháng 10 năm 2022.


THẢNH THƠI TRONG CHIỀU THU
Sơn dầu trên bố, 30” x 40”,
thực hiện tháng 10 năm 2022.