Tuesday, November 29, 2022

2692. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Cẩm Lệ

Hoàng Xuân Sơn

C Ẩ M   L Ệ 


Đẹp sững sờ.  như gấm 

chút gì đó tựa mồi chài 

  

Tôi lạc vào khoé hạnh của thơ 

rồi trở về  (tiếp tục ) làm kẻ thất phu mang hương đời khổ nhọc 

em từng kẽ viền môi 

sẽ thấy những chúm hôn chỉ là dự tưởng 

của một chuyện tình huyên náo 

  

Tím.  và móng than

khiến mặt trời quên đội mũ 

 

Nơi huyện đề canh bạc 

tôi tự nguyện làm người ghi chép 

sự giao thoa của những tâm hồn túng quẫn 

kẻ thắng lớn bỏ đi 

 

Bên hồ tháp 

thổ cẩm giàng tung bay 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n 

6.9.17