Monday, January 2, 2023

2736. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Chân dung Đinh Cường

CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
sơn dầu đinh trường chinh