Tuesday, January 10, 2023

Đã phát hành Giai phẩm THƯ QUÁN BẢN THẢO số 103 tháng 1/2023


Thơ văn những người cộng tác nữ giới

NGUYỄN THỊ THANH SÂM
PHÙNG THĂNG
CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
ĐẶNG MAI LAN

Viết về nhà văn Kinh Dương Vương

PHẠM VĂN NHÀN
NGỌC BÚT
ĐÌNH NGUYÊN
TRẦN HOÀI THƯ

Sưu tập, dàn trang: THT
Trình bày bìa: THT
Sách dày 254 trang
In ấn: Cơ sở Thư Ấn Quán

Liên lạc:
tranhoaithu16@gmail.com