Tuesday, February 7, 2023

2787. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Mùa bình yên

 Tranh

nguyễn sông ba


MÙA BÌNH YÊN
sơn dầu 140 cm x 70 cm