Tuesday, February 21, 2023

Sách mới: TUYỂN TẬP TÌNH THƠ QUÊ HƯƠNG Nhiều Tác Giả

TUYỂN TẬP

TÌNH THƠ

QUÊ HƯƠNG

Nhiều Tác Giả

Thực hiện:

Luân Hoán, Lê Hân, Uyên Nguyên Trần Triết
Biên tập: Luân Hoán
Bìa: Uyên Nguyên Trần Triết
Tranh bìa: Hs Đặng Tiến (Hải Phòng)
Dàn trang: Luân Hoán, Lê Hân
Đọc bản thảo: Nguyễn Thiên Nga, Trần Thị Nguyệt Mai
Nhân Ảnh xuất bản 2023
Sách dày 636 trang

Sách được bán trên mạng Amazon theo đường dẫn sau:

https://www.amazon.com/
hoặc liên lạc với Nhà xuất bản Nhân Ảnh:
Mr. Lê Hân: (408) 722-5626
email: han.le3359@gmail.com