Monday, March 6, 2023

2811. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngoài Phố Mùa Đông

NGOÀI PHỐ MÙA ĐÔNG
Oil on canvas - đinh trường chinh