Saturday, March 25, 2023

2835. Sarah Brightman - Scarborough Fair.

Trong ảnh: Sarah Brightman

Bấm vào đường dẫn dưới đây
để nghe Sarah Brightman
trình bày ca khúc Scarborough Fair

https://phamcaohoangaudiovisual.blogspot.com/2023/03/sarah-brightman-scarborough-fair.html