Wednesday, April 5, 2023

2853. LÊ TRIỀU ĐIỂN Bộ tranh CHUYỂN ĐỘNG - sơn dầu, 240 cm x 130 cm, thực hiện năm 2022


CHUYỂN ĐỘNG
son dầu, 240 cm x 130 cm
thực hiện năm 2022