Saturday, April 8, 2023

2860. LÝ BẠCH Trường tương-tư • Bản dịch của Nguyễn Thụy-Đan

Lý Bạch (李白; 701 - 762)
 

Trường-An quằn quại nhớ em,

Tiếng trùng khắc khoải bên thềm giếng thu.

Nửa giường: lạnh buốt sương mù,

Đèn khuya leo lét nỗi sầu khôn nguôi.

Cuốn rèm, trăng sáng giữa trời: 

Chân mây bát ngát đâu người tựa huê…

Trời cao dõi mắt lê thê,

Sông dài trôi mãi ê chề tháng năm.

Mịt mù non nước xa xăm,

Hồn mơ từ ấy biệt tăm lối về.

Nhớ người mãi. 

Nhớ tái tê…

 

Việt-Thạch Nguyễn Thuỵ-Đan dịch 

 

Nguyên tác:

 

Trường tương tư,

  

Tại Trường An.

  

Lạc vỹ thu đề câm tỉnh lan,

      

Vi sương thê thê điệm sắc hàn.

      

Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt,

      

Quyển duy vọng nguyệt không trường than.

      

Mỹ nhân như hoa cách vân đoan.

      

Thượng hữu thanh minh chi cao thiên,

      

Hạ hữu lục thủy chi ba lan.

      

Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ,

      

Mộng hồn bất đáo quan san nan.

      

Trường tương tư,

  

Tồi tâm can.