Thursday, April 13, 2023

2868. Thơ Hoàng Xuân Sơn THÁNG CỦA ĐÀNH

Hoàng Xuân Sơn

T H Á N G   C Ủ A   Đ À N H

Con mắt tàn dư

Tìm xưa lại nỗi

Núi cạn lưng đồi

Nghe rừng đợi suối

 

Mật hồng đã nguội

Sương úy vô bờ

Tình đeo một chuỗi

Hạt buồn như thơ

 

Dừng ơi cho nếm

Vị mặn dâng trào

Màu khô của mắt

Hỏa hoàng lao đao

 

Khúc mắc câm nín

Ảo lạc muôn trùng

Cái diều đã lặng

Cuối mùa lao lung

 

h o à n g x u â n s ơ n

April, 2023