Friday, May 19, 2023

2912. NGUYỄN HỮU Ảnh nghệ thuật CÂY THÔNG CÔ ĐƠN BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG - ĐÀ LẠT


CÂY THÔNG CÔ ĐƠN BÊN HỒ XUÂN HƯƠNG - ĐÀ LẠT
Photo by Nguyễn Hữu