Tuesday, July 25, 2023

2971. NGUYỄN HỮU Ảnh nghệ thuật CHIỀU VỀ (Bến Bạch Đằng, Sài Gòn)


CHIỀU VỀ (Bến Bạch Đằng, Sài Gòn)
Photo by Nguyễn Hữu