Tuesday, August 8, 2023

2987. Thơ Hoàng Xuân Sơn BÀI DÀNH CHO SÁO NGỮ

Hoàng Xuân Sơn

BÀI DÀNH CHO SÁO NGỮ

 

Bây giờ rượu tiễn qua sông

tôi xin rót xuống hồng trần một chung

Không giải oan không trần tình

đọc buồn với một câu kinh ban chiều

Quỹ đời không còn bao nhiêu

sợi thanh đã tuột dây thiều chung chinh

Như lọn tóc uốn éo hình

mượt xanh diễn giải tiến trình tro than

Từ khai sinh đã quy hàng

muôn thu và một chiếc bàn(g )ngất ngây

Tôi đi về tôi đứng đây

mà hình tượng đã xiêu gầy dung nham

Ai bảo đá núi đạo hàm

vẽ lên trán bóng một hàm số xanh

Tôi từ ngoại vực em, anh

cày sâu vào những xướng danh trùng trùng

Thôi thì rót rượu vô thung

bay lên xảo ngữ mịt mùng uyên ương

 

h o à n g x u â n s ơ n

5 Aout 2023