Friday, August 11, 2023

2994. Photography: BUỔI SÁNG THẬT BÌNH YÊN - Photo by Phạm Cao Hoàng.


BUỔI SÁNG THẬT BÌNH YÊN
Photo by Phạm Cao Hoàng.
Thung lũng Fox, 11 tháng 8. 2023