Thursday, September 21, 2023

3038. HOÀNG XUÂN SƠN Cây lá đời người

Chakras Shop


cây tôi
chi chít lá cành
đêm qua rụng hết
hùng anh một đời
em như chim sáo giữa trời
tung tăng chân nhỏ
gọi mời sương hoa
chiều tôi
chút nắng lòa xòa
trôi trên cọng tóc
mù lòa
lạc
xiêu
tôi còn yêu*
tôi cứ yêu*
cho dù tiếng hát nổi trôi
bọt
bèo
 
h o à n g x u â n s ơ n
18.Sept.2023
* Phạm Duy