Wednesday, November 15, 2023

2104. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH chào mào đỏ, virginia state bird , northern cardinal. sơn dầu trên bố, đtc.


chào mào đỏ, virginia state bird , northern cardinal.   
sơn dầu trên bố, đtc.