Saturday, November 25, 2023

3121. Nguyễn Đức Nhân TIỄN THẦY TUỆ SỸ THỂ NHẬP VÀO BẢN THỂ TÁNH KHÔNG

- Để nhớ Tuệ Sỹ
thời ở Chùa Hải Đức- NhaTrang
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong (2014)

 

Thầy đi nhé.  bỏ khung trời hội cũ

Áo mầu xanh gởi lại cỏ đồi xanh                                         

Tiễn thầy đi.  trăng vô ưu thanh tú

Thầy ra đi.  tự tại gió mây lành

Thân năm uẫn đọa đày trời cố xứ

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn

Hạt muối mặn.  mặn phương trời viễn mộng(*)

Mặn ngàn sau.   ngược nước xuôi ngàn (**)

Khung trờ cũ   vẫn hoa tàn   lá rụng

Vẫn trăng sao   vẫn mây trắng   nắng hồng

Thầy đi nhé.  Chào đáy mùa Sinh Diệt 

Thể nhập vào   Bản thể Tánh Không (***)

 

--------------------------------------------------------------

(*) "Tô Đông Pha, những phương trời viễn mộng" Tác phẩm của thầy Tuệ Sỹ

(**) Chữ in nghiêng là các cụm từ trong bài thơ KHUNG TRỜI CŨ của thầy Tuệ Sỹ.

(***) "Triết Học Tánh Không" là tác phẩm triết học Phật Gáo của thầy Tuệ Sỹ

 

24/11/2023