Thursday, November 9, 2023

NGU YÊN Sách và bài viết phát hành trong tháng 10/2023.
- Nói Trong Khi Chờ Dấu Người Trên Đất. 

Tranh Ann Phong. Thơ Ngu Yên

https://www.academia.edu/108575850/N%C3%B3i_Trong_Khi_Ch%E1%BB%9D


 

- Thế Nào Là Người Hát Hay?

https://www.academia.edu/108273864/Th%E1%BA%BF_N%C3%A0o

 

- Dịch Văn Chương. Chariotte Barslund.

https://www.academia.edu/107794714/D%E1%BB%8Bch

 

- Nghiên Cứu Quá Trình Dịch. Tiitta Jaaskelainen,

https://www.academia.edu/107685422/Nghi%C3%AAn_C%E1%BB%A9u