Wednesday, December 13, 2023

Tạp chí Đọc và Viết số Mùa Đông 2023

 

Tạp chí Đọc và Viết

số Mùa Đông 2023

Phát hành ngày 1 tháng 12

https://www.academia.edu/109257574/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

 

Trước Mặt và Sau Lưng Tấm Hình Chụp Gia Đình. Non Fiction.

https://www.academia.edu/109035025/Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc_M%E1%BA%B7t

 

Giá Trị Nhận Thức Văn Học. Arthur Cools & Leen Verheyen. Đại Học Antwerp.

https://www.academia.edu/109797821/Gi%C3%A1_Tr%E1%BB%8B_Nh%E1%BA%ADn_Th%E1%BB%A9c

 

Đặc biệt giới thiệu hai tác phẩm trong năm 2023

 

Nói Trong Khi Chờ Dấu Người Trên Đất.

Hội họa: Ann Phong và Thơ Ngu Yên

https://www.academia.edu/108575850/N%C3%B3i_Trong_Khi_Ch%E1%BB%9D

 

19 Hè 72. Trường ca

Tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa 

https://www.academia.edu/100881974/19_H%C3%A8_72_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_