Saturday, January 20, 2024

3213. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH "đi qua ngày tuyết" , oil on canvas , đtc

"đi qua ngày tuyết" , oil on canvas , đtc