Sunday, January 21, 2024

3215. Tranh Nguyễn Sông Ba THÁNG CHẠP QUA DÃ QUỲ TÀN Oil on canvas - 60cm x 90cm

THÁNG CHẠP QUA
DÃ QUỲ TÀN
Oil on canvas - 60cm x 90cm